Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne


Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat lub magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki/praktyczny

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia, za wyjątkiem kierunków prawo, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna oraz teologia, które są realizowane jako jednolite studia magisterskie.

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki studiów: Archeologia; Administracja; Bałkanistyka; Bezpieczeństwo narodowe; Central European and Balkan Studies; Dialog i doradztwo społeczne; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies; English Studies: Literature and Culture; Etnolingwistyka; Etnologia; Filmoznawstwo i kultura mediów; Filologia angielska; Filologia angielsko-chińska; Filologia angielsko-celtycka; Filologia klasyczna; Filozofia; Filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska; Filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska z filologią angielską ; Filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską ; Filologia wschodniosłowiańska; Filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną; Filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia ukraińska; Filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia ukraińska z filologią angielską; Filologia germańska; Filologia hiszpańska; Filologia koreańska; Filologia portugalska; Filologia romańska; Filologia skandynawska specjalność filologia norweska; Filologia skandynawska specjalność filologia szwedzka; Filologia włoska; Filologia polska; Filologie regionów specjalność filologia nowogrecka; Filologie regionów specjalność filologia węgierska; Filologie regionów specjalność indologia; Filologie regionów specjalność lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki); Filologie regionów specjalność lingwistyka kulturowa (region azjatycki: dalekowschodni); Gospodarka i ekonomia w dziejach; Hebraistyka; Historia; Historia sztuki; Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie; Japonistyka; Językoznawstwo i zarządzanie informacją; Kulturoznawstwo; Liberal Arts and Sciences; Liberal Arts and Sciences (studia w języku angielskim); Lingwistyka stosowana specjalność lingwistyka komputerowa; Lingwistyka stosowana (język angielski z niemieckim od podstaw); Lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim); Muzykologia; Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne; Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; Pedagogika specjalność resocjalizacja; Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia; Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; Pedagogika specjalna; Politologia; Prawo; Prawo europejskie; Sinologia; Socjologia; Stosunki międzynarodowe; Studia niderlandystyczne; Studia slawistyczne; Studia śródziemnomorskie; Teologia; Wiedza o teatrze; Wschodoznawstwo; Zarządzanie i prawo w biznesie.

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek

Informacje o terminach rejestracji obowiązujących na tym kierunku podane zostaną w terminie późniejszym.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) rozmowa kompetencyjna 60 100 1 100
2) wyniki na świadectwie dojrzałości - 100 1 100
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 200

Ad 1. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów z zakresu wiedzy humanistycznej. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z podkomisją rekrutacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach Systemu Internetowej Rekrutacji.

Ad 2. Lista ogólnopolskich olimpiad i konkursów uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów za element postępowania „wyniki na świadectwie dojrzałości”:

 • Olimpiada Artystyczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat

Dodatkowe informacje: jako laureaci ogólnopolskiej olimpiady traktowane są również osoby, które w roku szkolnym 2019/2020 zostały zakwalifikowane do III etapu olimpiady, który z powodu COVID-19 nie został przeprowadzony.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

Grupa Przedmiot Poziom Waga Liczba uwzględnianych przedmiotów
z grupy
1 język polski
(część pisemna)
rozszerzony 0.30 1
max. 30 pkt
2 język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy 0.15 1
max. 30 pkt
rozszerzony 0.30
3 filozofia
(część pisemna)
podstawowy 0.20 1
max. 40 pkt
rozszerzony 0.40
historia
(część pisemna)
podstawowy 0.20
rozszerzony 0.40
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy 0.20
rozszerzony 0.40
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy 0.20
rozszerzony 0.40
język grecki i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy 0.20
rozszerzony 0.40
język łaciński i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy 0.20
rozszerzony 0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy 0.20
rozszerzony 0.40
max. 100 pkt

Tryb I: dodatkowe informacje o przeliczaniu punktów

 1. W przypadku, gdy kandydat nie ma oceny z przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.
 2. Jeżeli w zasadach rekrutacji brany pod uwagę jest język polski to obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom posiadającym zagraniczne świadectwo maturalne, uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.
 3. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na wynik z poziomu rozszerzonego nowej matury z mnożnikiem 4/3 (jednak nie więcej niż 100% pkt)
 4. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej:
  matura IBnowa matura
  poziom SL
  (punkty)
  poziom podstawowy
  (procenty)
  7100
  686
  572
  458
  344
  230
  1-
  0-
  matura IBnowa matura
  poziom HL
  (punkty)
  poziom rozszerzony
  (procenty)
  7100
  685
  570
  455
  340
  225
  110
  00
 5. Sposób przeliczania wyników z zagranicznych dokumentów wskazany został w tabeli . W przypadku innych krajów niż wymienione w tabeli, wyniki z wymaganych przedmiotów, przelicza się proporcjonalnie na procenty poziomu rozszerzonego nowej matury, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania tego dokumentu - maksymalna ocena zagranicznego dokumentu odpowiada 100% polskiej matury, a najniższa ocena pozytywna na zagranicznym dokumencie odpowiada 30% polskiej matury.

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

Grupa Przedmiot Waga Liczba uwzględnianych przedmiotów
z grupy
1 język polski
(część pisemna lub ustna)
0.30 1
max. 30 pkt
2 język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.30 1
max. 30 pkt
3 historia
(część pisemna lub ustna)
0.40 1
max. 40 pkt
język łaciński
(część pisemna lub ustna)
0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.40
max. 100 pkt

Tryb II: dodatkowe informacje o przeliczaniu punktów

 1. Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:
  skala ocen (2 - 5)
  ocena:5432
  punkty:10080600
  skala ocen (1 - 6)
  ocena:654321
  punkty:100856550350

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Załączenie dokumentów uzyskanych za granicą

Kandydat z dokumentami uzyskanymi za granicą załącza skany tych dokumentów w celu ich weryfikacji.

5. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Kandydat wprowadza informacje o świadectwie maturalnym oraz podaje wyniki egzaminu maturalnego.

6. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

7. Przystąpienie do egzaminu wstępnego

Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wiadomość o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

Nieprzystąpienie do egzaminu wstępnego skutkuje nieprzyjęciem na studia.

8. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

9. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie, oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.

10. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych
 • skan dyplomu IB - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)
 • skan zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu - w przypadku kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów
 • skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2023/2024